HAKKIMIZDA

Öntürk Danışmanlık Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi; Türkiye’ de 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ nun yürürlüğe girdiği 2014 yılında İstanbul’da kurulmuştur. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından 1820 belge numarası ile yetkilendirilmiş OSGB’ dir.

Profesyonel çalışma hayatını bir yaşam biçimi olarak prensip edinmiş bir ekiple bir araya gelerek 2014 yılında Hatice Öntürk ve Naciye Öntürk tarafından kurulan Öntürk OSGB, bugün birbirinden farklı alanlarda sektörünün öncüsü olan 400’den fazla şirkete, bünyesindeki iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sağlık personeli ve teknikerlerden oluşan güçlü ve deneyimli bir ekiple, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında hizmet sunmaktadır.

Öntürk OSGB, mobil olarak hizmet veren kurumsal organizasyon yapısı ile Samsun, İzmir, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa gibi şehirlerde doğrudan ziyaretlerle, Türkiye’nin diğer tüm illerinde ise mesleki çözüm ortaklarıyla müşterilerine hizmet etmektedir. Öntürk OSGB, yabancı dil bilen ekibiyle aynı zamanda uluslararası firmalara da İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri verebilme yetkinliğindedir.

Öntürk OSGB’nin kurumsal olarak amacı, her bir çalışanın işini yaparken en sağlıklı koşullarda çalışması ve güvende olmasıdır. Her meslek, ülke ekonomisine önemli bir katkıda bulunurken bu işlerin insana yakışan en iyi koşullarda yapılmasını sağlamak, çalışanların kısa, orta ve uzun vadede, işten kaynaklanan sağlık sorunları yaşamasını önlemek gibi, yaşama dokunan, hata affetmeyen bir iş yapıldığının bilinciyle İş Sağlığı ve Güvenliği kavramını yasal bir zorunluluktan çıkartıp, iş kazalarını minimum seviyeye indirgeyerek, işin yürümesini engellemeden, çalışma standartlarını yükselterek, insan odaklı bir sistemin oluşturulmasına yardımcı olmaktır.


Öntürk OSGB, iş dünyasının içinde, her biri kendi sektörünün öncüsü olan inşaat, ağır metal sanayi, endüstriyel tesisler, fabrikalar, alışveriş merkezleri, sağlık tesisleri, tekstil, mağazacılık, otomotiv, uluslararası taşımacılık, liman işletmeleri, havalimanları gibi birçok farklı sektöre iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmaktadır.

Yeniliklere açık , değişimlere hazırlıklı , değerlerine sahip çıkan ,kararlılığın ve kalıcı uygulamaların olduğu çalışanların severek geldiği sağlıklı ve güvenli bir iş yerinde , müşterilerimizle karşılıklı güvene dayalı uzun vadeli ilişkiler kurabilen tecrübe , donanım ve eğitimli kadroyla , sürdürebilirlik güvenirlik ve yüksek kalite anlayışı öncelikli olarak insanları korumayı hedefleyen Öntürk OSGB’nin hedefi İlk günden bu yana olduğu gibi bundan sonra da müşteri portföyünü büyütüp çalışan sayısını artırarak; yüksek teknolojiye uyumlu şekilde, çerçevesi kanunlarla belirlenmiş bir iş yaparken sunduğu bilgi, tecrübe, ciddiyet ve özenle, şirketin adını, kendi alanının en iyilerinden biri yaparak, ülkemizde henüz çok yeni olan İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetinin güçlü ve tecrübeli bir temsilcisi olarak yola devam etmektir.

Bunun için de sürekli yenilikler yaparak, İSG dokümantasyonunun eksiksiz, hatasız olarak yapılması, arşivlenmesi ve istenildiği zaman ve istenildiği yerden kontrol edilmesini sağlayan sistemi ve sürekli eğitim anlayışıyla oluşturduğu kalite sistemi ile kalıcı ve doğru çözümler sunma gayreti içinde mevcut paydaşlara sistematik bir çalışma ortamı oluşturulmasına yardımcı olmaktır.

HİZMETLERİMİZ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

ÖNTÜRK OSGB bünyesinde görevlendirilen her iş güvenliği uzmanı,  “İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı” kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE
EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 
İş Güvenliği Uzmanın Görevleri
MADDE 9 – (1) İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

a) Rehberlik;
1)  iş güvenliği uzmanı, İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.
2) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.
3) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.
4) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

b) Risk değerlendirmesi;
İş güvenliği ve sağlığı yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

c) Çalışma ortamı gözetimi;
1) Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.
2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;
1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.
2) Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde EK-2’deki örneğine uygun olarak hazırlamak.
3) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
4) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
5) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP’e bildirmek.

d) İlgili birimlerle işbirliği;
1) İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
2) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.
3) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,
4) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.
 

İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI

İşyerlerinizde iş sağlığı ve güvenliği ve çevre konularında yapılacak resmi denetimlere sizler adına refakat etmekte,  yapılan bu denetimlerde bir bilen olarak sizleri temsil etmekteyiz.
Yapılacak ön inceleme denetimleri ile  mevcut uygulamalarınız karşısında ortaya çıkabilecek uygunsuzluklar  tespit edilmekte ve giderilmesi adına sizlere tespit/önerilerde bulunmaktayız. Böylece hem yasal yükümlülükleriniz yerine getirilmiş olmakta,  hemde tüm personeliniz için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmış olmaktadır.Çalışmalarımıza İlişkin Ana Başlıklar;
İşyerinin İncelenmesi ve Ön Durum Tespiti 
İşyeri İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenerek görülen eksiklikler ve iyileştirme önerileri rapor halinde yönetime  sunulması,
İşyerinde kullanılması gereken Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin tespiti,
Kullanılan Kişisel Koruyucuların takibi ve iyileştirme önerilerinin sunulması,
İşyerinde çalışan personelin görevlerine göre Sağlık Standartlarının Oluşturulması,
İzleme ve Ölçme Planının Oluşturulması ve takibi
Risk Analizinin Hazırlanması,
Risk Analizi çalışma grubunun oluşturulması,
Çalışma Grubuna Risk Analizi Eğitimlerinin verilmesi,
Risk Analizi hazırlama formlarının verilmesi,
İşyeri Risk Analizlerinin hazırlanması,
İSG Kurulunun Oluşturulması ve İştiraki
Kurul atamalarının yapılması,
Üyelerin Görev Yetki ve Sorumluluklarının Hazırlanması,
Kurul Yıllık Çalışma Planının hazırlanması,
Kurul Yıllık Faaliyet Raporunun hazırlanması,
İSG Kurul toplantılarına iştirak edilmesi,
İSG Kurul İç Yönetmeliğinin hazırlanması,
İşyerinin Periyodik olarak Denetlemesi ve Raporlanması,
Tüm işyerleri İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenerek görülen eksiklikler ve iyileştirme önerileri rapor halinde Yönetime sunulması,
Denetim esnasında giderilebilecek olan hususlar anında giderilecektir.
İşletme İçin Gerekli Olan Dokümantasyon Yapısının Hazırlanması
KKD Kullanma talimatlarının hazırlanması,
İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarının hazırlanması,
Çalışma talimatlarının hazırlanması ve/veya güncellenmesinde teknik destek verilmesi,
Kaza ve Olay araştırma dokümanları,
İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında işyerinin ihtiyacına göre gerekli olabilecek diğer dokümanların hazırlanması,
Acil Durum Çalışmalarının Yürütülmesi
Acil Eylem Planlarının Hazırlanması,
Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması,
Yangın Eğitimi ve Senaryo Uygulamalı Yangın Tatbikatı
Tatbikat Raporlarının Oluşturulması
Yönetici ve Çalışanların İş Sağlığı, İş Güvenliği Eğitimleri
Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek iş sağlığı ve iş güvenliği eğitim faaliyetlerini gösterir bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır.
Eğitim Süresi: Eğitimler 45 dakika ders 15 dakika ara verilmek sureti gerçekleştirilmektedir.
Katılımcı Sayısı: Eğitimlerimizin etkinliği açısından eğitim katılımcı sayısının programda belirtilen kişi sayısını   geçmemesi gerekmektedir.
Eğitim Şekli: Eğitimlerimiz uzmanlarımız tarafından slayt gösterileri, animasyon filmler ve uygulamalı çalışmalar ile gerçekleştirilmektedir.
Eğitim Dokümanları: Eğitimden önce eğitim notları PC ortamında teslim edilmektedir.
Belgelendirme: Eğitime katılan tüm personele “Katılım Sertifikası” verilecektir. Belge için eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Eğitmen:  Eğitimlerimiz ÇSGB Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarımız ve alanlarında Uzmanlaşmış Mühendislerimiz tarafından verilmektedir.
Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması,
ÇSGB Denetimlerine firmanın hazırlanması ve iştirak edilmesi,
Mevzuat değişikliklerinden firmanın haberdar edilmesi,
Oluşabilecek kaza sonrası kaza-araştırma raporlarının oluşturulması, düzeltici faaliyetlerin belirlenmesinde teknik destek verilmesi,
OSGB Merkezimizden telefon, mail, faks vb. ile yürütülecek olan sürekli danışmanlık hizmetleri

RİSK ANALİZİ

Risk Analizi konusunda yeni yaklaşıma göre İşverenler işyerlerinde özel risklerden etkilenebilecek çalışanların durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden Risk Analizi ve Değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

İşveren risk değerlendirmesi sonucuna göre alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar verir.
Şirketimiz Risk Değerlendirmesi çalışmaları ve raporlaması için işyerinin risk grubuna ve çalışan sayısına göre en uygun çözümleri sunmaktadır. Risk Değerlendirmesi uygulamaları Bakanlık sertifikalı uzman mühendisler tarafından hazırlanmaktadır. Risk Değerlendirmesi belge niteliği taşıdığından uygulama yapılan işin özelliğine göre konunun uzmanları tarafından yapılması gereken bir ekip çalışmasıdır.
Yeni yaklaşımın en önemli unsuru risk analizi kavramıdır. Risk, tehlikelerden kaynaklanan bir olayın, meydana gelme ihtimali ile zarar verme derecesinin bileşkesidir. Risk değerlendirmesi, tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermektir. Sistematik olarak tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel veya nicel yöntemler kullanarak yapılan çalışmaların bütünüdür.
Yeni yaklaşımın en önemli unsuru risk değerlendirmesi kavramıdır. Risk, tehlikelerden kaynaklanan bir olayın, meydana gelme ihtimali ile zarar verme derecesinin bileşkesidir. Risk değerlendirmesi, tüm proseslerde , riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermektir. Sistematik olarak tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel veya nicel yöntemler kullanarak yapılan çalışmaların bütünüdür.
İş hayatında riskler ;

 • İş yerlerinde yapılan işlerden,
 • Yürütülen operasyon ve çeşitli proseslerden,
 • Kullanılan maddelerden,
 • Her türlü makine ve donanımlardan,
 • İş yeri veya çevresinde bulunan kişilerden,
 • İş yerinde oluşturulan organizasyonlardan,
 • Çevre koşullarından,
 • Çeşitli unsurların birbirleri ile etkileşmesinden kaynaklanır.
Risk değerlendirmesi çalışmalarının işverenler açısından faydaları ;
 • Tehlike ve riskleri önceden görebilme,
 • Uluslar arası saygınlık ve geçerlilik,
 • Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlıklı olma,
 • İstenmeyen durumların önlenmesi ile kayıpların maddi ve manevi olarak azaltılması,
 • Sorumlulukların ve görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı,
 • Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı temini.
 • Olarak sıralayabiliriz.
 • Yeni iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği işverenler ;
 • İş yerlerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek işçi gruplarının durumunuda kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yapmak,
 • Risk değerlendirmesi sonucuna göre, alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar vermek,
 • İş ekipmanlarını güvenli olarak temin etmekle, gerekli bakımlarını yaptırmakla, belirli periyotlarla kontrol ve deneylerini yaptırmakla, operatör ve bakımcıları eğitmekle,
 • İşçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi, gerekli her türlü önlemlerin alınması, acil durum organizasyonlarının yapılması, araç ve gereçlerin sağlanması ile yükümlüdür.

ÖNTÜRK OSGB, yeni iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği işyerlerinde yapılması gerekli tüm çalışmaları Çalışma Bakanlığı sertifikalı uzman kadrosuyla yerine getirmektedir. İş yerinin tamamını kapsayacak şekilde risk değerlendirme eğitimi vermekte, organizasyon sağlamakta ve işyerine uygun teknikler seçilerek uygulama yapılmaktadır. Yapılan risk değerlendirmesi sonucu olarak gerekli dökümantasyon hazırlanmaktadır

ACİL DURUM PLANI

Acil Durum Planında işletmeye ait çizimler oluşturulup, bunun üzerinde tehlikeli yerler, yasaklanan durumlar, acil, durum malzemelerinin yerleri, kaçış güzergahı ve acil çıkışlar belirtilir. 


Acil Durum Planlarının Hazırlanması
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 11. Maddesine göre İşverenler, 01.01.2013  tarihi itibariyle işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanmasından sorumludurlar.
 
Acil durum planı
İşyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve  bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Acil durumların belirlenmesi
İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar belirlenirken dikkate alınacak hususlar :

Risk değerlendirmesi sonuçları.
Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.
İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.
Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.
Sabotaj ihtimali.
 
Acil durum planının yenilenmesi

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç iki yılda bir,
Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç dört yılda bir,
Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç altı yılda bir yenilenir.

 
Yönetmelikte ele alınan konular:
İşverenin yükümlülükleri
Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları
Acil durum planı
Acil durumların belirlenmesi
Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler
Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri
Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi
Dokümantasyon
Tatbikat
Acil durum planının yenilenmesi
Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim
Büyük endüstriyel tesislerde acil durum planı
Birden fazla işveren olması durumunda acil durum planları
Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde acil durum planları
Bir aydan kısa süreli geçici işlerde acil durum planlaması
Acil durum planı rehberleri
Mevcut acil durum planları ve tatbikatlar
Ekip eğitimlerinin tamamlanması

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ

ÖNTÜRK OSGB bünyesinde görevlendirilen her İşyeri Hekimi, “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu“ ve “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”  kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.
İşyeri hekimlerinin görevleri

MADDE 9 – (1) İşyeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

(2) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür:
 

a) Rehberlik;
1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak.
2) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin tasarımı, kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.
3) İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak.
4) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak ve bu araştırma sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak.
5) Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak.
6) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.
7) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadığı halde çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.
8) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.
 
b) Risk değerlendirmesi;

1) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
2) Gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren grupları yakın takip ve koruma altına almak, bilgilendirmek ve yapılacak risk değerlendirmesinde özel olarak dikkate almak.
 

c) Sağlık gözetimi;
1) Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak.
2) Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak.
3) Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir, özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.
4) Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını EK-2’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek.
5) Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı almış çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak.
6) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak.
7) Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak.
8) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak.
9) İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planını hazırlayarak işverenin onayına sunmak, uygulamaların takibini yapmak ve EK-3’te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak.
10) Bir başka işverenden iş görmek için işyerine geçici olarak gönderilen çalışanlar ile alt işveren çalışanlarının yapacakları işe uygun olduğunu gösteren sağlık raporlarının süresinin dolup dolmadığını kontrol etmek.

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;
1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.
2) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek.
3) Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim vermek, eğitimin sürekliliğini sağlamak.
4) Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirmek.
5) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanı ile işbirliği halinde EK-3’teki örneğine uygun olarak hazırlamak.
6) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri İSG KATİP sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe bildirmek.
 

d) İlgili birimlerle işbirliği;
1) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek.
2) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak.
3) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak.
4) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programlar ile yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak.
5) Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliğine göre meslek hastalığı ile ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak.
6) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak.
7) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerinin hazırlanmasında iş güvenliği uzmanına katkı vermek.
8) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını iş güvenliği uzmanıyla birlikte hazırlamak.
9) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.
 

İşyeri hekiminin yetkileri

MADDE 10 – (1) İşyeri hekiminin yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) (Mülga:RG-18/12/12014-29209)
b) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.
c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.
ç) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

(2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen işyeri hekimleri, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle işyeri hekiminin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

 
İşyeri hekiminin yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

(2) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

(3) İşyeri hekimleri, işverene yazılı olarak bildirdikleri iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.

(4) İşyeri hekimi, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile işyeri hekiminin görevleri başlıklı dokuzuncu maddede belirtilen hususlara ait çalışmalarını, iş güvenliği uzmanı ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.

(5) İşyeri hekimi, meslek hastalığı ön tanısı koyduğu vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.
 

İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri

MADDE 12 – (1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

(2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.


(3) Tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000  çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000  sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 750  sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

(5) İşyeri hekiminin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.

(6) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri hariç diğer işyerlerinde çalışan işyeri hekimleri tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

İşyerleri çalışanlarının güvenliğinin sağlanması, iş ortamındaki bütün risklerin belirlenmesi, bu sayede iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla 6331 sayılı iş sağlığı ve Güvenliği yasasına dayanarak hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğinde belirtilen sürelere uygun olarak diğer sağlık personeli görevlendirmek zorundadır. Bu unvanla hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni (ATT) veya çevre sağlığı teknisyenleri işyerlerine hizmet verebilirler.Diğer sağlık personelinin görevleri

MADDE 16 – (1) Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.

(2) Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak. ç) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak. d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.  


Diğer sağlık personelinin yetkileri

MADDE 17 – (1) İşyerinde görevli diğer sağlık personelinin yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.
b) Görevinin gerektirdiği konularda işveren ve işyeri hekiminin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

(2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen diğer sağlık personeli, çalıştığı işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle diğer sağlık personelinin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.
 

Diğer sağlık personelinin yükümlülükleri

MADDE 18 – (1) İşyerinde görevli diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

(2) İşyerinde görevli diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

(3) Diğer sağlık personeli, görevlendirildiği işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tespit ve tavsiyelerini işyeri hekimine iletmekle yükümlüdür.

 
Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri

MADDE 19 – (1) Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.
b) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.

(2) Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.

(3) Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.

PERİYODİK VE İŞE GİRİŞ MUAYENELERİ

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimlerini Hakkında Yönetmelik” uyarınca Sağlık Raporu ve periyodik muayene, “Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;
a) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir,
b) Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir,
c) Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır.Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.


AKCİĞER GRAFİSİ

Gelişmekte olan sanayi ve hizmet sektörünü birlikte mesleki akciğer hastalıkları yönünden değerlendirirsek, tüm meslek hastalıkları arasında sıklık açısından akciğer hastalıkları 1. sırada yer almaktadır. Akciğer Grafilerinin değerlendirilmesinde, iş yerindeki solunum yollarını ve akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman ve kimyasal şartlar karşısında çalışanların, akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riskinin yüksek olduğu hesaba katılır. Fabrika ortamlarında çalışan işçilerin en az yılda bir kez akciğer grafileri çekilmeli, sağlık raporu kontrolü yapılmalı ve en az 10 yıl süreyle saklanmalıdır.


SOLUNUM FONKSİYON TESTİ

SFT yani Solunum Fonksiyon Testi; ‘Spirometre’ adı verilen cihazlarla yapılan, akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarayan bir tanı yöntemidir. Sağlık raporu konusunda önemlidir.Test öncesinde dikkat edilmesi gereken kurallar: Test ve sağlık raporu konusunda bilgilendirilir, Sigara öyküsü, geçirdiği hastalıklar, kullandığı ilaçlar kaydedilir. Testten önce 24 saat sigara içilmemelidir, 4 saat süreyle alkol alınmamalıdır, 30 dk önce ağır egzersiz yapılmamalıdır, 2 saat önce ağır yemek yenmemelidir, 4 saat öncesi kısa etkili, 12 saat öncesi uzun etkili bronkodilatör ilaçlar alınmamalıdır, Göğüs ve karın hareketlerini kısıtlayıcı giysiler giyilmemelidir.

 
ODYOMETRİ

Odyometri, hastada işitme kaybının varlığı araştırıldığı İşitme Testidir. İşyeri Hekimleri, odyometri denen inceleme teknikleri aracılığıyla işitme kaybının nedenlerini saptayabilir. SSK Kanunu Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne göre; kanunla sağlanan yardımlardan yararlanabilmek için sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçecek azami süreye “Yükümlülük Süresi” denir. Gürültü sonucu işitme kaybı teşhisi için yükümlülük süresi kanunda 6 ay olarak ön görülmüştür.

 
PORTÖR MUAYENESİ

Portör denilen taşıyıcılar; hastalığı bulaştırabilme özelliğinde olan, ancak kendileri hastalık belirtilerini gösteremeyen kişilerdir. Portör muayenesi, 3 ayda bir yapılması zorunlu fiziki muayene olup, İşyeri Hekimi olan işletmelerde çalışan personelin muayenesi hekim tarafından,İşyeri hekimi olmayan işletmelerde çalışan personelin muayenesi Belediye tabiplerince veya hükümet tabiplerince ücretsiz olarak yapılmaktadır. Bu muayeneyi yapan hekim, gerek gördüğü takdirde portör muayenesine esas laboratuar tetkiklerini daha sık talep edebilir. Muayeneye esas laboratuvar tetkikleri (Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2005/9 sayılı genelgesi gereğince) şunlardır: Gaita Kültürü (Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir), Dışkının mikroskobik incelenmesi (Entamoeba, histolytica kistleri, giardialamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az altı ayda bir), Boğaz ve Burun Kültürü (Staphylococcusaureusyönünden,en az yılda bir), Akciğer Grafisi (Tüberküloz yönünden, en az yılda bir), El kültürü (yılda bir), Hepatit B Taraması (3 ayda bir), Hepatit B aşısı (isteğe bağlı), Tetkiklerin işe yeni başlayanlarda, işe giriş muayenesi ile birlikte; çalışanlarda ise periyodik portör taraması şeklinde yapılması ve neticelerine göre etkili bir surveyans sistemi uygulanarak laboratuvarlarda ve kliniklerde tanısı konulup, taşıyıcılık özelliği olan enteropatojenlerle ilgili kaynak ve bulaşma yolları çalışmaları yapılmalıdır. Taşıyıcılığı tespit edilenlerin geçici işten uzaklaştırılması veya işyerinde yaptığı işin geçici olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere hastalık yayılımını engelleyecek önlemler alınmalıdır.
 

HEPATİT TARAMASI VE AŞILAMA

Hepatit, karaciğer iltihaplanması olarak tanımlanabilir. Birçok sebebe bağlı olarak oluşabileceği gibi en sık ve tehlikeli olanı virüsler yoluyla oluşanıdır. Tarama yaptırmanın önemi çok büyüktür, çünkü bazı türleri sinsi seyirli olabileceği gibi, bulaşıcı ve hayati tehlike arz edicidir. Bu yüzden hem kendinize hem de sevdiklerinize tarama testi yaptırarak ve isteğe bağlı olarak da hepatite karşı aşı olarak korunmanız münkündür.
Hepatit tarama testleri ile; Hepatit A, hepatit B, hepatit C geçirip geçirmediği, Geçirmişseniz bağışıklık durumu, Aşıya ihtiyaç durumu, Taşıyıcılık durumu, Hastalığın kronik seyir durumu anlaşılır.


TAM KAN SAYIMI ( 18 PARAMETRE)

Anemi ve diğer hematolojik hastalıklar, enfeksiyon, kanama bozuklukları ve alerjik durumların değerlendirilmesinde yararlı olan Tam Kan Sayımı (hemogram) ile; akyuvar sayımı, alyuvar ve kan pulcukları sayımı; ayrıca hemoglobin ve hematokrit değerleri ölçülür.
 

TAM İDRAR TETKİKİ

Otomatik cihazlarla veya direkt mikroskopi ve elle yapılan bir tahlildir. İdrar yollarında enfeksiyon, iltihap gibi durumların araştırılmasında, ayrıca idrar yolları ve böbrekte taş olup olmadığının araştırılmasında sağlık raporu için kullanılır.
 

KANDA VE İDRARDA AĞIR METAL TAYİNİ

Ağır metaller paneli, kan veya idrarda spesifik, potansiyel olarak toksik metallerin miktarını tayin eden bir grup testtir.  Endüstriyel kesimde çalışan kişilerin çalıştıkları ortamda toksik maddeye maruziyetinin tespiti amacıyla yapılır. Ağır metal testi, genellikle bir kol damarına batırılan iğneyle alınan kan numunesi veya 24 saatlik idrar numunesi kullanılarak gerçekleştirilir. Herhangi bir dış metal kaynaktan, numunenin kirlenme (kontaminasyonunu) potansiyelini en alt düzeye indirmek için özel metal içermeyen kan veya asitle yıkanmış idrar kapları kullanılır. İş sağlığı muayene ve sağlık raporu aşamasında yaptığımız ağır metal tayinleri; İdrarda kurşun, İdrarda fenol, İdrarda hippürik asit, Kanda kurşun tayinidir.
 

ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG)

Kalp hastalıklarının tanısında yardımcı olan Elektrokardiyografi (EKG), kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesidir. Bu kayıt ile elde edilen grafiğe Elektrokardiyogram (EKG), kullanılan alete de Elektrokardiyograf denir. Sağlık raporu ve muayene aşamasında kullanılmaktadır.
 
 
GENEL FİZİK MUAYENE

Sağlık testlerine tabi tutulan kişiler, uzman doktorumuz tarafından genel fiziki muayeneye alınır ve bu muayenede hastanın kapsamlı anamnezi yanı sıra fiziki muayenesi de yapılır. Sonucunda buna bağlı olarak sağlık raporu düzenlenir.
 

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usül ve esasları hakkındaki yönetmeliğe göre iş yerlerinde verilmesi zorunlu olan eğitimlerin verilme şekilleri belirlenmiştir.

MADDE 13 – (1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;
a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından,
b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından,
Bu yönetmeliğe göre ve yapılmış olan risk değerlendirmelerine göre oluşan tehlike ve riskler ışığında 1 yıl süreli bir eğitim planı yapılması gerekmektedir bu eğitim planına göre :

Eğitim süreleri ve konuları
MADDE 11 – (1) Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;
a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat
olarak her çalışan için düzenlenir.


Eğitim Konuları
1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım

3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma
Yukarıdaki başlıklar esas olmak kaydı ile işyerinin özel risklerine göre de belirlenecek konularda verilmesi zorunludur

HİJYEN EĞİTİMİ

24/04/1930 tarihinde yayınlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127. maddesine dayanılarak hazırlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 5 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu yönetmeliğe göre aşağıda belirtilen iş kollarına dahil işyerlerinde, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgeye sahip olmayan hiç kimse çalıştırılamaz. Bu eğitimin bütün çalışanlara verilmesini işyeri yetkilileri sağlamalıdır.


Kimler Hijyen Eğitimi Almak Zorundadır?
05.07.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’ne göre, aşağıda belirtilen iş yerlerinde çalışanlar 5 Temmuz 2014 tarihine kadar hijyen eğitimi almak zorundadırlar.
• Gıda üretim iş yerleri, ana dağıtım merkezleri, hazır yemek hizmeti,
• İş yeri ve kurum yemekhaneleri,
• Restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler, dükkânlar, toptan satış yerleri,
• Süpermarket dağıtım merkezleri dâhil olmak üzere son tüketiciye satış ve dağıtım noktasında gıdanın işlenmesi, muameleye tabi tutulması veya depolanması ve benzeri hizmetlerin verildiği iş yerleri,
• İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri,
• Kaplıca, hamam, sauna,
• Berber, kuaför,
• Dövme ve pirsing yapılan yerler,
• Masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler,
• Otel, motel, pansiyon ve misafirhane

Eğitim Konuları Nelerdir?
Eğitimlerin içerikleri, hijyen ilkelerine uyulmaması sebebiyle halk sağlığı açısından risk oluşturduğu bilinen virüslerin, bakterilerin, parazitlerin, mantarların ve diğer enfeksiyon etkenlerinin genel özelliklerini, bulaşma yollarını, hangi iş kolunda nasıl bulaşmalar olabileceğini veya halk sağlığının nasıl tehdit göreceğini, hastalık belirtilerini ve korunma yollarını ihtiva edecek şekilde komisyonca belirlenir.
Eğitimlerin içeriğinde, iş kolunun özelliğine göre hijyen ve temizlik ilkeleri ile komisyonca bilgi verilmesinde fayda görülen başka etkenler ve konular da yer alır.

Çalışmaya Engel Teşkil Eden Hastalıklar Nelerdir?
Aşağıda belirtilen hastalıkları bulunanlar iyileşme hâlini/bulaştırıcılığın olmadığını raporla belgeleyene kadar Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamındaki iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar:
• Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler.
• Vücudun görünür kısımlarında açık/enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri halkta tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar.
• 30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar.

 

İLK YARDIM EĞİTİMİ

Acil bir durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar, amaçsız çözümlerden ve yanlış müdahalelerden kaçınarak hasta/yaralıya çabuk, etkili ve en uygun müdahalede bulunmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazandıracak ilk yardım eğitimi ÖNTÜRK OSGB tarafından verilmektedir. 

18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı resmi gazetede yayınlanan İlkyardım Yönetmeliği madde 16`da; tüm kurum ve kuruluşlarda iş koluna göre istihdam edilen personelin %5`nin; ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde istihdam edilen personelin ise %10`unun Sağlık Bakanlığı Onaylı İlkyardım Eğitimi almış olması gerektiği belirtilmektedir.

Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı’nın ilkyardım ve İş Sağlığı-Güvenliği konusu ile ilgili yönetmeliklerinde yapılan değişikliklerle iş yerlerine ilkyardım eğitimi ve sertifikası almış eleman bulundurma yükümlülüğü getirilmiştir.


Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifika Güncelleme Eğitimi
Üç yıl geçerliliği bulunan Sağlık Bakanlığı onaylı ilkyardım sertifikanızın süresi dolduysa sertifikanızın geçerlilik süresini uzatabilirsiniz.
Sertifikanızın geçerlilik süresini uzatmak için sertifika geçerlilik süreniz bitmeden veya süre bitimini takiben en geç bir ay içinde eğitim merkezimize müracaat ederek, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen teorik sınava katılmanız yeterlidir.

 
Katılımcı Belgeli Temel İlkyardım Eğitimi
Bu eğitim programına katılanlara Katılım Belgesi verilmektedir. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerin süresi sekiz saat, katılımcı sayısı ise en fazla 20 kişidir. Eğitim sonunda katılımcılar ilkyardımın temel kavramları, olay yeri acil olgu değerlendirme, temel yaşam desteği, kanamalar ve yaralanmalarda ilkyardım, kırık çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, yanıklarda ilkyardım, yaralı taşıma teknikleri konularında bilgi sahibi olacaklardır.

 

YANGIN EĞİTİMİ

Yangın Eğitimi, her şirketin yangın önleme tedbirlerinin alınmasından sorumlu çalışanları için geliştirilmiş olup 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kurum ya da kuruluşlarda işyerinin ölçeğine bakmaksızın, yangın önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele konularında uygun donanıma sahip ve bu konuda eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Kanun yönetici ya da işverenin yangın ihtimaline karşı araç ve gereçleri sağlayarak, eğitim ve tatbikatları yaptırmasını ve yangın ihtimaline karşı eğitilmiş kişi/kişilerin kurum ya da kuruluşlarda her zaman hazır bulunmalarını şart koşmuştur.


Yangın Risk Analizi
İşletme bünyesinde muhtemel çıkabilecek yangın tehlikelerine karşı önceden hazırlıklı olmak veya olası yangın esnasında can ve mal kaybını asgariye indirmek amacıyla alınacak gerekli yangın önlemlerini ve bu önlemlere ait kuralları belirlemektir. Yangın risk analizi değerlendirme çalışmalarını en güvenilir şekilde yapmaktayız ve hazırlanan bu çalışmalar sonucunda oluşturulacak olan raporları riskin olduğu bölgedeki çalışan kişilerin toplam mevcuduna göre belirlemekteyiz. Yangın risk değerlendirmeleri ve bu konudaki icra edilecek uygulamalar kendi uzmanlık alanında deneyimli 1. Sınıf Yangın Eğitimcisi sertifikalı uzman personelimiz tarafından hazırlanmaktadır.

Yangın söndürme eğitimi
Bu eğitimler şirketin yangın önleme tedbirlerinin alınmasından sorumlu çalışanları için geliştirilmiştir;  sanayi, küçük bir işletme, otelcilik sektörü ya da bir ofis için geçerlidir.


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kurum ya da kuruluşlarda işyerinin ölçeğine bakmaksızın, yangın önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele konularında uygun donanıma sahip ve bu konuda eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Kanun, yönetici ya da işverenin yangın ihtimaline karşı araç ve gereçleri sağlayarak, eğitim ve tatbikatları yaptırmasını ve yangın ihtimaline karşı eğitilmiş kişi/kişilerin kurum ya da kuruluşlarda her zaman hazır bulunmalarını şart koşmuştur.

 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Düşüldüğünde yaralanma riski olan her nokta yüksektir. Kişinin bulunduğu referans seviyesinin üzerinde, sağlık ve güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek durumda yapılan çalışma Yüksekte Çalışmadır.

OSHA tarafından yapılan istatistiklerde 3.4 m’den daha yukarıdan düşen kişiler ile ilgili kazalarda %85’ten fazlası ölümle sonuçlanmıştır. Türkiye’de özellikle inşaat sektöründe önemli sayıda iş kazası meydana gelmektedir. Bu kazaların büyük bölümü yüksekten düşme şeklinde gerçekleşmektedir. Ancak sadece inşaatlarda çalışanların değil, merdiven kullanarak çalışan tüm çalışanların bu eğitimi alması zorunludur.
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde “seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir” şeklinde yükseklikten bağımsız olarak yaralanma ihtimalinin geçerli olduğu her seviye yükseklik olarak tanımlanmıştır.

Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimlerinin amacı, her türlü çalışma alanında çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır. Yüksekte montaj, demontaj, bakım-onarım ve temizlik işleri yapacak çalışanların bu eğitimi alması yasal zorunluluktur. Katılımcıları, yüksekte yapacakları çalışmalarda güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda bilgilendirmektedir.

Bu kapsamda yüksekte çalışma yapan kişilerin çalışma alanı ile ilgili risk analizi yapabilme becerisi kazandırarak çalışma planı oluşturabilmesi, kişisel koruyucu donanım bilgisi edinerek bunların teknik özellikleri, kullanımı, bakımı, depolanması hakkında yetkinliğe sahip olmasını sağlamak. Yükseğe güvenle ulaşan katılımcılar, pozisyon alma ve düşme durdurma sistemlerini kullanarak çalışabilme becerisi kazanacaklardır.


YASAL DAYANAK:
Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık Ve Güvenlik Şartları, A Bölümü (Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar) Yüksekte çalışma kısmının 2. Maddesi, g bendinde; Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir.

EĞİTİMİN DETAYI:
Hedefler: Yüksekte güvenli çalışma sistemlerinin teorik ve pratik olarak öğretilmesidir.

Eğitime katılanlar;
– Yükseklik bilincini kavrayacak, güvenlik önlemlerini belirleyebilecek,
– Kullanılan ekipmanların ve donanımların ve emniyet kemerlerinin türlerini, asıl bağlantı noktalarını ve emniyet kemeri kullanımı prensiplerini kavrayacak,
– Askı travması ve kazazede yönetimi konularında bilinçlenme ve uygulamalı müdahale şekli hakkında bilgi edinecek
– Yüksekte çalışmada kullanılan temel ip düğümleri becerisini kazanacak,
– Ankraj noktası seçiminde dikkat edilmesi gereken kurallar, taşıma kapasiteleri ve açılar konusunda bilgi edinecek,
– Yükseğe güvenle ulaşma yöntem ve araçları konusunda bilgilenecek,
– Yüksekte kullanılan iple erişim sistemi, makara sistemi, lanyard ile konumlanma, yükselme, çatı alanlarında düşmeyi sınırlandırma sistemi, kurtarma sistemi, yatay, dikey yaşam hattı ve bu sistemlerde kullanılan ekipmanları kullanma bilgi ve becerisi elde edecek,
– Dar ve negatif yüzeylerde uygun konumlandırma teknikleri hakkında bilgi edinecek,
– Düşme faktörü ve düşmenin dinamiği ve yüksekte çalışmanın risklerinden kaçınma yöntemlerini görecek,
– Tehlikeli ve güvensiz durumları tanıyabilecek,
– İskeleler ve iskelelerde çalışma, korkuluklar, çatılar ve çatılarda çalışma, dış cephe asansörleri, mobil yükselebilen platformlar ve kaldırma ekipmanları, merdivenlerde çalışma tekniklerini görecek,
-Muhtemel olabilecek iş kazaları örneklerini videolu ve fotoğraflı anlatım ile görsel olarak görecek.

Eğitimdeki bazı uygulamalar;
– Kişisel malzemelerin takılması kuşanılması ve kullanılması,
– Kişisel malzemelerin kontrolü, bakımı, depolanması ,
– Uygun düğümlerin bağlanması, düzenlenmesi, ayarlanması ve sabitleme,
– Çalışılan malzemelerin sabitlenmesi,
– Ankraj noktası uygulamaları,
– Makara sistemleri,
– Lanyard kullanımı, lanyard yardımıyla sabitleme ve çeşitli uygulamaları
– Ana çalışma ipi ve emniyet için ayrı ipler kullanılması
– Yüksekte çalışırken dikkat edilmesi gereken ve gerekli olan güvenli bağlanma teknikleri
KKD (Kişisel koruyucu donanımlar):
a) Baş koruma ekipmanları: Baret, şapka, bone/eşarp, kar başlığı.
b) Vücut koruma ekipmanları: İş elbisesi, tulum, mont/yelek, Önlük, tam korunma giysisi.
c) Göz korunma ekipmanları: Emniyet gözlüğü, yüz siperi.
d) Kulak koruma ekipmanları: Kulak tıkacı, Tam kapalı kulaklık, Kişiye özel kulaklık.
e) El koruma ekipmanları: Eldiven, kolluk, parmaklık.
f) Ayak koruma ekipmanları: Emniyet ayakkabısı, Çizme, Bot, maskarat, Tozluk.
g) Düşmeden korunma ekipmanları: Emniyet kemeri, Yan halat, bağlanma kılavuzları, Güvenlik halatı, Şok emiciler, Güvenlik ağı.

EĞİTİM SÜRESİ:
1 Günlük Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi (Bilinçlendirme Eğitimleri)
2 Günlük Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi (Temel Seviye Eğitimleri)
3 Günlük Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi (İleri Seviye Eğitimleri)

Konulara göre yüksekte çalışma eğitimi;
• Temel Yüksekte Çalışma Eğitimi
• İleri Seviyede Yüksekte Çalışma Eğitimi
• Rüzgar Tribünlerinde Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitimi
• İskele ve Merdivenlerde Yüksekte Çalışma Eğitimi
• Çatı İşlerinde Yüksekte Çalışma
• Telekomünikasyon ve Elektrik İletim Hattı Sektöründe Yüksekte Çalışma
• Sektöre Yönelik Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitimi

MESLEKİ EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

Mesleki eğitim; toplumsal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mesleklerde kalifiye teknik elemanlar yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin verildiği eğitimdir. Mesleki eğitimin amacı, toplumun hedefleri ve iş çevrelerinin talepleri doğrultusunda bireylere belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kazandırılmasıdır.

MESLEKİ EĞİTİMİN TÜRKİYE’DEKİ YERİ
2005 yılında AB içinde yapılan bir araştırmada velilere “zorunlu eğitimi tamamlamış öğrenciye, genel mi, meslek eğitimi mi tavsiye edersiniz?” sorusu yöneltiliyor. İngiltere, Fransa, Finlandiya, Hollanda gibi gelişmiş ülkelerde yaşayanlar yüzde 70 gibi büyük bir çoğunlukla mesleki eğitim derken bu oran Türkiye’de çok aşağılarda kalmaktadır. İş piyasasına girenlerin çoğunun mesleki bir eğitimi yok. Mesleki eğitim almayan kişiyi piyasada yetiştirmek de oldukça zor. Yani sadece genel lise eğitimi almış insanlar işgücü verimliliğini arttıramıyor.
Üniversite mezunlarının çoğu hayallerini kurdukları işlerde çalışamamaktadırlar. Memuriyete geçenler ve güçlü şirketlerde işe girenler üniversiteden mezun olanların mutlu azınlığını oluşturuyor. Türkiye 10 yıllık perspektif içinde AB’ye tam üye olacaksa, ekonomide güçlü ve yapısal bir dönüşüm gerçekleştirmek zorunda. Bu dönüşümün temelinde de verimlilik ve katma değeri yüksek ürünler üretmek ve ihraç etmek yatıyor.

MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNEMİ
Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru olan bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek verimi gerçekleştirecek kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi gerekmektedir. Kalifiye elemanların bilgi ve becerisi, ekonomik başarının temelidir. Meslek eğitimi özellikle iki amaca yöneliktir. Bir tarafta genç insanlara başarılı bir meslek yolu hazırlamak, diğer yandan ekonomiye vasıflı eleman yetiştirmektir. Günümüzde, hızlı teknolojik değişme ve dünya düzeyindeki yapılaşma değişiminde Mesleki Teknik Eğitimin öneminin çok büyük olduğu herkes tarafından bilinen ve söylenen gerçektir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirecek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlanmasında ve Ülkemizin kalkınmasında en önemli unsur haline gelmesinde Mesleki Eğitimin önemi çok büyüktür.

PERİYODİK KONTROLLER

Öncelikli olarak periyodik kontrol ve muayenenin ne olduğunu kısaca anlatalım. İş ekipmanlarının zaman içinde yıpranması ve bozulması söz konusu olmaktadır. Bu durum ciddi tehlikelere ve problemlere sebebiyet verebilmektedir. Bu sebeple iş ekipmanlarının belirli periyotlarla teknik olarak muayene edilmesi yani iş ekipmanlarının teknik şartlara uygun olup olmadığına bakılmasını ifade etmektedir.


Periyodik kontrol muayenesi hangi ekipmanlar için geçerlidir?

Bu raporlar bir çok makine ve ekipman için geçerli olmakla beraber iş hijyeni kısmında yapılacak işlemlere ortam ölçümleri denilmektedir. Periyodik kontrol yapılacak makine ve ekipmanlar sırasıyla;

 • Topraklama Raporu ve İç Tesisat raporu,
 • Paratoner
 • Vinç periyodik kontrol muayenesi
 • Menlift, Vinç, Lift, Mobil vinç, İş makinaları, monoray, caraskal, transpalet, yürüyen merdiven ve tezgahlar vb. ekipmanlara ait periyodik kontrol muayenesi
 • Kompresör, Hidrofor, Kazan, buhar kazanı vb. basınçlı kaplar
 • Havalandırma tesisatı, Yangın Tesisatı

Periyodik kontrol ve muayene kaç yıl geçerlidir?
Bahsi geçen tüm makine,ekipman ve tesisatlar her yıl yenilenmelidir. Geçerlilik süresi 1 yıldır. Süresi dolan makine,ekipman vb. yıllık olarak takip edilmesi gerekmektedir.Bunun için firmaların ekipmanlarının son vize tarihlerini dikkatlice takip etmesi gerekmektedir.

Tahribatlı ve Tahribatsız muayeneler
Tahribatlı muayene; basınçlı kaplara yönelik yapılan bir muayene çeşididir. Malzemelerin kalıcı şekil değişikliklerine karşı göstereceği direnci ve dayanımı belirtmek için uygulanan muayene yöntemleridir.
Tahribatsız muayene; inceleme yapılacak olan malzeme, ekipman ya da parçanın bütünlüğüne zarar vermeden yapılan bir muayene çeşididir. Bu muayenenin geçerliliği  daha önceden yapılmış olan tahribatlı muayenelerin sonuçlarına dayanmaktadır.

ORTAM ÖLÇÜMLERİ

İş güvenliği alanında yapılan en önemli belirleme çalışmalarından biri olarak ortam ölçümleri, çalışanların sağlığı ile ilgili risk oluşturabilecek her türlü etkenin ölçülmesi çalışmasına verilen addır. Bu sayede alınabilecek tedbirler listelenir ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği temin altına alınmış olur. Ortam ölçümleri Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından verilen bir hizmettir. Bu birimlerin çatısı altında çalışan iş güvenliği uzmanlarının işyeri hekimi ile eş güdümlü bir şekilde yaptığı ortam ölçümleri, iş yeri sahiplerine de alınacak önlemler konusunda yol gösterici olmaktadır. Ortam ölçümleri sonrasında alınacak önlemler, çalışanların sağlığını koruduğu için iş verimliliğinin de yüksek seviyede olmasına yardımcı olur. İş kazalarının önüne geçilmesine de yardımcı olan bu çalışmalar, İSG ortam ölçümleri olarak da bilinmektedir.

Ortam Ölçümleri Nelerdir?

 1. Çalışılan ortamın toz ölçümü
 2. Çalışılan ortamın gürültü ölçümü
 3. Çalışılan ortamın titreşim ölçümü
 4. Çalışılan ortamın kimyasal ölçümü
 5. Çalışılan ortamın aydınlatma ölçümü
 6. Çalışılan ortamın termal konfor ölçümü
 7. Çalışılan ortamın VOC ölçümü
 8. Kişisel Maruziyet Ölçümleri

 

REFERANSLARIMIZ

İş Güvenliği ve Sağlığı hizmeti sunduğumuz firmalardan bazıları...

BİZDEN HABERLER

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İş Sağlığı ve İş güvenliği Uzmanlığı bölüm öğrencileri ile birlikte gerçekleştirdiğimiz mesleki eğitimimizden kareler...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İş Sağlığı ve İş güvenliği Uzmanlığı bölüm öğrencileri ile birlikte gerçekleştirdiğimiz mesleki eğitimimizden kareler...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İş Sağlığı ve İş güvenliği Uzmanlığı bölüm öğrencileri ile birlikte gerçekleştirdiğimiz mesleki eğitimimizden kareler...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimimizden kareler...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimimizden kareler...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimimizden kareler...
Özer Elektrik firmasının Osmangazi Köprüsü kenar aydınlatma işlemlerinde gerçekleştirdiğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği keşfimizden kareler...
Özer Elektrik firmasının Osmangazi Köprüsü kenar aydınlatma işlemlerinde gerçekleştirdiğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği keşfimizden kareler...

rakamlarla biz

2014
Kuruluş Yılı
400
Müşteri
28
Çalışan

onturkosgb.com

Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Sitesi B 10 Blok No:65 Esenler/İSTANBUL Türkiye

HARİTADA AÇ